کارگاه حسابداری در عمل همراه با آموزش نرم افزار نوسا

آموزش نرم افزار نوسا توسط سرکار خانم مهندس قانعی انجام می شود. برای دانشجویان دانشگاه امام جواد (ع) تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است.