دوره تخصصی پویایی شناسی سیستم‌ها

5% تخفیف تا 1 اسفند ماه 1400، 4% تخفیف بری دانشجویان دانشگاه امام جواد (ع)

مدیریت عالی کسب و کار گرایش پویایی شناسی سیستم‌ها

5% تخفیف تا ا 1سفند ماه 1400، 4% تخفیف بری دانشجویان دانشگاه امام جواد (ع)