بازارچه

برای دانشجویان دانشگاه امام جواد (ع) تخفیف 30% اعمال شده است - برای کسب اطلاعات بیشتر با خانم رزاقی (داخلی 250) تماس بگیرید" آورده شود

جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام جواد (ع)

هزینه برای دانشجویان 500 هزار تومان و برای همراه 400 هزار تومان می باشد - مدت زمان ثبت نام تا آخر خرداد ماه - برای اطلاعات بیشتر با خانم رزاقی (داخلی 255) تماس بگیرید

معرفی و آشنایی با کتاب «تپش هستی»

تخفیف 50% برای دانشجویان دانشگاه امام جواد (ع)