طراحی و اجرای دیجیتال Brand Image

طراحی و اجرای گزاره های Brand Image جهت به کارگیری در برند بوک حوزه مد و لباس با نرم افزارهای photoshop و illustrator

ارایه روش های جدید مدلسازی طراحی لباس

مدلسازی یقه حجمی - الگوی بالا تنه جلو و پشت

متدهای ویژه کاربرد رنگ در مد

رنگ و جایگاه آن در مد عناصر ترکیب بندی در طراحی لباس از دیدگاه رنگ روش ها و متدهای جدید استفاده از رنگ در لباس