پروفایل استاد

Bio

عضو هیات مدیره و مدیر فنی مهندسی شرکت ایده گستر صنعت