پروفایل استاد

img

Bio

مدیر سابق روابط عمومی شرکت مخابرات استان یزد مدرس دانشگاه