پروفایل استاد

img

Bio

مدرس دوره های کار آفرینی ، مدرس دانشگاه ، موسس اولین شرکت های دانش بنیان، مشاور وزارت کشور در بنیاد ملی نخبگان