پروفایل استاد

img

Bio

مدیریت واحد تولید، کارشناس اجرا و آموزش،کار در دفتر مطالعات فناوری دانشگاه یزد، دارای گواهینامه از دوره های مختلف