کارگاه حسابداری عملی (همراه با آموزش سپیدار)

ظریت محدود ۱۵ نفر می باشد. برای اطلاعات بیشتر با خانم رزاقی داخلی ۲۵۵ تماس بگیرید.

دوره دادرسی مالیاتی به همراه لایحه نویسی

- آشنایی با قوانین و مقررات دادرسي مالياتي و آخرین دستور العمل ها - فرایند و چرخه دادرسی مالیاتی در ایران

کارگاه عملی حسابداری همراه با آموزش نرم افزار

بخش نرم افزار: آقای مهندس پاکزاد -بخش نکات عملیاتی و کاربردی: آقای رییسی

سنتز پژوهی و روش فراترکیبی

برای دانشجویان دانشگاه امام جواد ۲۰٪ تخفیف در نظر گرفته شده است