ورکشاپ کاربردی زبان انگلیسی کسب و کار ویژه تجار و کارآفرینان

مبتنی بر شبیه سازی نشست های تجاری --- با حضور مهندس فنایی و دکتر فرنام --- ثبت نام زود هنگام تا تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ و بعد از آن هزینه دوره ۲۴۹۰۰۰۰ تومان خواهد بود